I I I ปัญหาอาชญากรรม

1. ประเภทอาชญากรรม

อาชญากรรมแบ่งเป็นกี่ประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการแบ่ง เช่น ถ้าใช้เกณฑ์เกี่ยวกับ

ก. เกณฑ์ความชั่วร้ายของการกระทำ

1. Mara inse = มีความชั่วร้ายในตัวเอง

เสียหาย + ผิดศีลธรรม ตัวอย่าง ฆ่าคนตาย

2. Mara Prohibita = ละเมิดกฎหมาย

ไม่ผิดศีลธรรม ตัวอย่าง ขับรถผิดกฎจราจร

ข. เกณฑ์ผู้เสียหาย

1. มีผู้เสียหาย = มีผู้ได้รับผลกระทบ

2. ไม่มีผู้เสียหาย = ผู้กระทำได้รับผลร้ายเอง

ตัวอย่าง ยาเสพย์ติด การพนัน โสเภณี ทำแท้ง

ค. เกณฑ์ด้านเพศ

1. ชาย

2. หญิง

 

ง. เกณฑ์ด้านพฤติกรรม

1. อาชญากรรมอาชีพ (Professional Crime)

2. อาชญากรรมติดนิสัย (Habitual Crime)

3. อาชญากรรมเป็นครั้งคราว (Occasiona Crime)

-ทรัพย์ = ร่างกาย

4. อาชญากรรม อุกฉกรรจ์ (Violent Crime)

5. อาชญากรรมคอปกขาว (White collar Crime)

6. อาชญากรรมร่วมกันกระทำ (Organized Crime)

7.อาชญากรรมองค์กร

        8. อาชญากรรมข้ามชาติ

        9. อาชญากรรมการเมือง

        10. อาชญากรรม เศรษฐกิจ

 

หน้าถัดไป