การฆ่าตัวตาย

     การฆ่าตัวตาย เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความขัดแย้งต่อบรรทัดฐานในสังคมของหลายประเทศ โดยเฉพาะบทบัญญัติในศาสนาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตายว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การฆ่าตัวตายจึงจัดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง             

แนวคิดของการฆ่าตัวตาย

สำหรับแนวคิดของการฆ่าตัวตาย สามารถจำแนกได้ดังนี้

ทัศนะทางปรัชญาต่อการกระทำอัตวินิบาตกรรม ( ฆ่าตัวตาย )

กรีกโบราณ :

Pythagors  ® " มนุษย์เป็นสมบัติของเทพ ( gods ) มนุษย์จึงไม่มีสิทธิที่จะละทิ้งทั้งโลกโดยปราศจากความยินยอมของเทพ

โสกราตีส ® เห็นว่าการกระทำอัตวินิบาตกรรมเป็นสิ่งชั่วร้ายทุกกรณี   

เพลโต้ ® งานเขียน " Phedo " ( สานุศิษย์โสกราตีส ) ติเตียนอัตวินิบาตกรรมโดยทั่วไป แต่มีบางกรณียกเว้นได้ : ความเจ็บปวดไม่สามารถทนทานความเสื่อมเกียรติ คำสั่งรัฐ

อริสโตเติ้ล  ®  อัตวินิบาตกรรมเป็นการกระทำที่ขาดเขลา + ทำผิดต่อรัฐ

อย่างไรก็ตาม มีแนวคิดสนับสนุนต่อการฆ่าตัวตาย คือ

เอพิคคิวเรียน ( Epicurcans )

สโตอิด   ( Stoics )

ได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตาย ไว้ว่า

อัตวินิบาตกรรมแสดงออกถึง

เสรีภาพ , สง่างาม , สมเหตุสมผลของมนุษย์

โดยมีการยอมรับ การฆ่าตัวตายในลักษณะดังนี้

1. การเสียสละชีวิตเพื่อสังคม + ประเทศ

2. หลีกเลี่ยงการถูกบังคับทำผิดกม.

3. ความยากจน + ความเจ็บปวดอ่อนแอของจิตใจ ทำให้ความตายมีค่ากว่า  การมีชีวิตอยู่

ต่อมาในช่วงแรกศตวรรษที่ 5

นักบุญออกัสติน คัดค้านฆ่าตัวตาย โดยให้เหตุผลสำคัญของการฆ่าตัวตายว่า

1. ทำให้การเป็นไปของการสำนึกผิดหมดไป

2. คือการฆ่าคนอันเป็นการกระทำต้องห้าม

3. ไม่มีบาปใดสมควรแก่ความตาย ชาวคริสต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสิน เรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพียงลำพัง

4. เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โลกตะวันออก

ได้มีแนวคิดเรื่องการฆ่าตัวตายดังนี้

ศาสนาอิสลาม : ถือว่าอัตวินิบาตกรรม ถือว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายต้องทุกข์ทรมานด้วยไฟนรกและถูก อัปเปหิออกจากสวรรค์ตลอดไป  ® ปรากฎในคัมภีร์อัลกุรอ่าน

ศาสนาพุทธ : ( ปรากฎในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ตติยปราชิกกัณฑ์ สิกขาบท วิภังค์บัญญัติ และอนุบัญญัติไว้ )

ความเชื่อของพุทธศาสนิกชน

- พุทธศานาไม่ยินยอมให้ทำอัตวินิบาตกรรมเป็นอันขาด

-อัตวินิบาตกรรมเป็นโทษหนักสามารถทำให้ผู้กระทำไปปฏิสนธิในอบายภูมิได้

จริยศาสตรของขงจื้อ : ( ก่อนประเทศจีนเป็นคอมมูนิสต์ )

อัตวินิบาตกรรมในกรณีโรคร้ายที่ไม่สามารถเยียวยารักษาได้เป็นที่ยอมรับกัน

 ดังนั้น การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมที่พบบ่อย ๆ ในสังคมมาตั้งแต่อดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยอาจมีหลายสาเหตุ อาทิ

1. อาการซึมเศร้า

2. โรคจิต

3. ติดสุราเรื้อรัง , สารเสพติด

4. บุคลิกภาพผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม การฆ่าตัวตายอาจมีหลายสาเหตุ โดยจำแนกได้ดังนี้

ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา :

- การทรมานคน , หลุดพ้น

- อยู่กับพระเจ้า

- เกิดใหม่ชาติหน้า

จิตวิทยา :

- ต้องการแก้แค้น ทำลาย

- ต้องการทำร้ายตัวเอง , รู้สึกผิด , ไร้ค่า

- ต้องการตาย , หนีความทุกข์

เวชปฏิบัติ

- พ้นจากความเจ็บปวด ทรมาน พิการ

- ความรู้สึกสิ้นหวัง เสียสมรรถภาพ

- โรคทางจิตเวช : โรคซึมเศร้า

- โรคทางสมอง : ติดสารเสพติด

สังคมวิทยา

- Egoistic ®  ไม่มีความผูกพันในกลุ่ม

คนที่ฆ่าตัวตายอันเนื่องจาก ขาดความผูกพันต่อกลุ่ม

เช่น คนที่อยู่ในเมืองใหญ่

มีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า

* คนมีการศึกษาสูง ฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำ

* คนไม่มีลูก ฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่มีลูก

* ชาวคริสต์นิกายคาทอลิกมีการฆ่าตัวตายน้อย เป็นต้น

- Altruistic ® ผูกพันในกลุ่มมาก

คนที่ฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีความผูกพันกับกลุ่มมาก โดยอาจมีการเสียสละเพื่อกลุ่มหรือสังคมที่อยู่

เช่น การยอมเสียสละตัวเอง , ฮาราคีรี , ระเบิดพลีชีพ

- Anomic ® เปลี่ยนสถานะสังคม จนปรับตัวไม่ได้

คนฆ่าตัวตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนกระทั่งเกิดการปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะในสภาพสังคมเมืองหลวง 

เช่น การสูญเสียคนรัก , ตกงาน , ตกอับ 

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และ ขาดบรรทัดฐานที่แน่นอน

สถิติการฆ่าตัวตาย

ประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ

 อันดับ 1 ได้แก่  ประเทศฮังการี 

โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากร คือ 38.6 : 100,000 คน

รองลงมาคือ  ประเทศศรีลังกา

ส่วนประเทศไทย อันดับที่ 26                                      

โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรคือ ประมาณ 9 : 100,000 คน

โดยประชากรที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบัน อายุ 15 - 24 ปี มี มากขึ้น

จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดในไทย

เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ระยอง จันทบุรี 

* ประเด็นสำคัญคือ จังหวัดดังกล่าวล้วนแต่เป็นจังหวัดท่องเที่ยง อันอาจมีสาเหตุการฆ่าตัวตายจาก โรคเอดส์

อาการ หรือ สัญลักษณ์อันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

. มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ต่อเนื่อง 2 อาทิตย์ขึ้นไป

. มีอาการเตือนคนข้างเคียง

. มีความคิด ไม่อยากอยู่เพราะทรมาน   

 

การฆ่าผู้อื่นแล้วฆ่าตัวตายตาม

     การฆ่าผู้อื่นแล้วฆ่าตัวตายตาม เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่พบในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย โดยผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย  และนำผลกระทบไปสู่การตายของผู้อื่นนอกจากตัวเอง โดยมีรูปแบบ ดังนี้

1.Amororus Jealousy

หึงหวงคู่รัก คิดว่ามีชู้

2. Mercy killing

ชายสูงอายุ ครอบครัวมีปัญหาสุขภาพ

3. Fillicide - Suicide ( Altruistic )

ฆ่าลูกแล้วฆ่าตัวตาย

4. Famillicide - suicide ( Family Fimancial )

ปัญหาเศรษฐกิจ , สมรส , สังคม

5.  Extrafamilial Metdes - Suicide ( Retalitaion )

รู้สึกโดนดูถูก พยาบาท แก้แค้น

ผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย

1. สูญเสียทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจของประเทศ

2. สุขภาพจิตของคนใกล้ชิด เพราะอาจเป็นเสมือน ตราบาปในใจของผู้ใกล้ชิดไปตลอดชีวิต

3. เป็นเครื่องบ่งชี้สภาพของสังคม โดยเฉพาะสภาวะความผูกพันของคนในสังคม

 

หน้าถัดไป

1