home : lecture classes : researches : publications : curriculum vitae :
academic services : p.a.forum :วีระศักดิ์ เครือเทพ

 

 Department of Public Administration
 Chulalongkorn University

 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

 

           

 

 

 

 

 


::
หนังสือ :: บรรณาธิการหนังสือ :: บทความในหนังสือ :: บทความตีพิมพ์ ::
::
บทความการประชุม :: บทวิจารณ์หนังสือ :: รายงานการศึกษา :: ผลงานอื่น :: 

หนังสือ (Books)

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ. ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.? กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา
  สถาบันพระปกเกล้า. มิถุนายน
  2553.
  Download: ปกหนังสือ 

 • จรัส สุวรรณมาลา, วีระศักดิ์ เครือเทพ, และภาวิณี ช่วยประคอง. สถาบันและกฎหมายการเงินการคลัง: บทเรียนจากประเทศแคนาดา
  นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
  . กรุงเทพฯ
  : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มิถุนายน 2553.
  Download: คำนำ

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, คู่มือเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น,
  สถาบันพระปกเกล้า. กันยายน
  2550.
  Download: เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, เครือข่าย: นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สิงหาคม 2550.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, ความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ, กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม 2550.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สิงหาคม 2548.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ: หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์, กรุงเทพฯ:
  โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พฤษภาคม
  2548.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา, แนะนำหนังสือ


กลับด้านบน
 

บรรณาธิการหนังสือ (Edited books)

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ และจรัส สุวรรณมาลา (บรรณาธิการ), การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม
  และธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  , ตุลาคม 2553
  .

 • ศุภชัย ยาวะประภาษ, พิพัฒน์ ไทยอารี, วีระศักดิ์ เครือเทพ (บรรณาธิการ), นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสนศาสตร์:
  รวมบทความวิชาการด้านการบริหารงานคลังสาธารณะและการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์
  ดร.จรัส สุวรรณมาลา
  . กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2548.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ (บรรณาธิการ), ดุลยภาพแห่งรัฐ: กระบวนทัศน์แห่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์, กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิถุนายน
  2548.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา

 • วีระศักดิ์ เครือเทพ (บรรณาธิการ), รัฐประศาสนศาสตร์: ขอบข่ายและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้, กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มีนาคม
  2547.
  Download: ปกหนังสือ, สารบัญเนื้อหา
   

กลับด้านบน
 บทความในหนังสือ (
Book Chapters)

 • “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: บททดลองเสนอเกี่ยวกับกรอบการวิจัยเชิงประจักษ์”, รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ: 5 ปีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, หน้า 125-165. (มีนาคม 2553)

 • "มาตรการทางการคลังเพื่อการจัดการกับสภาวะฉุกเฉิน: กรณีศึกษาเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ" (เขียนร่วมกับ น.ส.ภาวิณี ช่วยประคอง)
  ใน
  ศุภชัย ยาวะประภาษ, พิพัฒน์ ไทยอารี, วีระศักดิ์ เครือเทพ (บรรณาธิการ), นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ:
  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม
  2548, 105-142.

  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น", ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, พิพัฒน์ ไทยอารี, วีระศักดิ์ เครือเทพ (บรรณาธิการ),
  นานาทรรศนะว่าด้วยรัฐประศาสนศาสตร์
  . กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2548, 1-69.

  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "ทุนทางสังคมกับการจัดการภาครัฐยุคใหม่", ใน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (บรรณาธิการ), ทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และการจัดการยุคใหม่, กรุงเทพฯ: พีเอลีฟวิ่ง, มิถุนายน 2548, 159-184.
  Download:
  รายงานฉบับเต็ม

 


กลับด้านบน
 


บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ (
Published articles with peer review)

ภาษาไทย

 • “สุขภาพทางการคลังของเทศบาล: กรอบแนวคิดและผลการวิจัยเชิงประจักษ์”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552), หน้า 60-83.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • ขีดความสามารถในการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรอบวิเคราะห์เบื้องต้น,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2551, หน้า 78-104.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "Government at Fiscal Risk: กรอบวิเคราะห์ว่าด้วยความเสี่ยงทางการคลังของรัฐในยุคใหม่," วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2550, หน้า 137-197.
  Download: รายงานฉบับเต็ม, บทคัดย่อ

 • "พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรให้อยู่รอดและยั่งยืน: บทเรียนจากนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น," วารสารสถาบันพระปกเกล้า,
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), หน้า 60-71.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "การเมืองว่าด้วยภาษีอากร: การเมืองเรื่องการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น," รัฐศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2, มกราคม-มิถุนายน 2550, หน้า 109-152.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย", วารสารประชาคมวิจัย, ฉบับที่ 60, มีนาคม-เมษายน 2548, 3-7.
  Download: รายงานฉบับเต็ม, link to TRF website

 • "เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนวัตกรรมท้องถิ่นไทย", วารสารประชาคมวิจัย, ฉบับที่ 60, มีนาคม-เมษายน 2548, 8-14.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "ข้อค้นพบจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย", วารสารประชาคมวิจัย, ฉบับที่ 60, มีนาคม-เมษายน 2548, 15-25.
  Download:
  รายงานฉบับเต็ม, link to TRF website

 • "การจัดการภาครัฐสมัยใหม่: บทพิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” รัฐศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2547, หน้า 19-73.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก (Externalities)", วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2547, หน้า 43-60.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

ภาษาอังกฤษ (วารสารนานาชาติ)

 • How Does School Bureaucracy Affect Student Performance? A Case of New Jersey School Districts, Journal of US-China Public Administration. 8 (2) (February 2011): 121-135.

 • "Measuring Municipal Fiscal Conditions: The Application of U.S.-Based Measures to the Context of Thailand", International Journal of Public Administration. 33 (5) (April 2010): 223-239.
  Download: Paper

 • “Why Do Agencies Work Together? The Determinants of Network Formation at the Subnational Level of Government in Thailand,”
  Journal of Public Administration Research and Theory. 20 (1) (January 2010): 157-185. (with Norma M. Riccucci and Charas Suwanmala).
  Download: Paper

 • "Collaborative Activities of Thai Subnational Governments: Current Practices and Future Challenges," International Public Management Review: An E-Journal. 9 (2) (July 2008): pp.15-39. (available online at http://www.ipmn.net)
  Download: Paper

 • "Local Government Initiatives in Thailand: Cases and Lesson Learned", Asia Pacific Journal of Public Administration. 26 (2)
  (December 2004): pp. 217-239.
  Download:
  Paper
   

ภาษาอังกฤษ (วารสารในประเทศ)

 • "Myth of Fiscal Decentralization and Macroeconomic Growth: A Case of Thailand". Sripatum Review. Vol.10 No. 1: 60-74 (2010).
  Download: Paper 

 • “Measuring Municipal Fiscal Health in Thailand: Is A Big Guy always Fiscally Stronger?” Thai Journal of Social Science. Vol.40 No.1 (2009): 277-310.

 • “Analyzing Network Performance and Accountability at the Subnational Government in Thailand: A Proposition of Network-Enveloped Hypothesis,” Thai Journal of Public Administration. Vol. 5 No.2 (Special edition: collected papers for the First National Public Administration Conference: 2007): pp. 53-104. (with Chatrawee Parisudhiyarn).
  Download: Paper

 • “Come Work With Me: Overview and Determinants of Local Government Networks,” Thai Journal of Public Administration. Vol. 5 No.1 (Special edition: collected papers for the First National Public Administration Conference: 2007): pp.123-171.
  Download: Paper

 • “School Decentralization: Does It Bring About Desired Outcomes Promptly to Developing Nations?” Thai Journal of Social Science. Vol. 37 No.1-2 (2006): pp. 258-300.

  Download: Paper

 

กลับด้านบน
 บทความวิชาการนำเสนอในการประชุม
(Conference papers)

ภายในประเทศ

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล: ฤาจะสวยงามดั่งเทพธิดาในนิทาน? นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • Measuring Municipal Fiscal Condition: The Application of US-based Measures to the Context of Thailand. นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 กรกฎาคม 2552.
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • สุขภาพทางการคลัง: ความหมาย การวิเคราะห์ และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลัง. นำเสนอในเวทีท้องถิ่นไทย จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. วันที่ 1 สิงหาคม 2551.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • ‘You Working With Me?’ Why Local Governments Collaborate and What They Do. นำเสนอในการประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • Analyzing Network Performance and Accountability at the Subnational Government in Thailand: A Proposition of Network-Enveloped Hypothesis. นำเสนอในการประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เขียนร่วมกับ Chatrawee Parisudhiyarn)
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "มาตรการทางการคลังเพื่อการจัดการกับสภาวะฉุกเฉิน: กรณีศึกษาเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ" นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2548. (เขียนร่วมกับ น.ส.ภาวิณี ช่วยประคอง)
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • "ความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ: บทวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.2544-2547"  นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2547.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • "รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA): หลักสูตรการศึกษาที่ล้ำหน้าหรือทว่าจะไม่ทันยุค?" นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2547.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • "การจัดการภาครัฐสมัยใหม่: บทพิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" นำเสนอในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์เชิงดอย: ยกเครื่องเรื่องท้องถิ่นไทย จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2547.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • "ทุนทางสังคมกับการจัดการภาครัฐยุคใหม่" นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2547 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2547.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอบทความ

 • "School Decentralization: Does It Bring About Desired Outcomes Promptly to Developing Nations" นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2546.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
  Download: Slide การนำเสนอผลงาน
   

ระดับนานาชาติ

 • Bad Luck or Bad Budgeting: Accountability Issues Underpinning Poor Municipal Fiscal Conditions in Thailand. paper presented at the International Workshop on Reflections on a Decade of Decentralization Reforms in Thailand, jointly organized by National -Institute for Development Administration, Chulalongkorn University, and Northern Illinois University, Bangkok, July 15-16, 2010.

 • Measuring Municipal Fiscal Health in Thailand: Research Findings and Policy Implication, A Panel on Local Finance and Economy, the 2nd UCLG-ASPAC Congress 2008, organized by the National Municipal League of Thailand, at Royal Cliff Beach Resort, Pattaya, Thailand, July 15-18, 2008.
  Download: Full paper
  Download: Slide presentation

 • How Does School Bureaucracy Affect Student Performance? A Case of New Jersey School Districts. presented at the Fourth Sino-US International Conference on Public Administration 2008, jointly organized by American Society for Public Administration (ASPA), The State University of New Jersey, Newark, and Renmin University of China, at The State University of New Jersey, Newark, New Jersey, June 7-8, 2008.
  Download: Full paper
  Download: Slide presentation

 • Why Do Agencies Work Together? The Determinants of Network Formation at the Subnational Level of Government in Thailand. presented at the American Society for Public Administration (ASPA)’s Annual Conference 2008. The Fairmont Dallas, Texas, March 7-11, 2008. (with Charas Suwanmala)
  Download: Full paper
  Download: Slide presentation

 • Methodological Development of Measuring Municipal Fiscal Health in Thailand. presented in Association for Budgeting and Financial Management (ABFM)’s Annual Conference 2007 (Concurrent Session on Measuring the Financial Condition of Governments). Washington Marriott Hotel, Washington D.C. October 25-27, 2007.
  Download: Full paper
  Download: Slide presentation

 • Understanding Fiscal Strategies of Local Government in Thailand During the Time of Changes: Preliminary Findings, paper prepared for the workshop on Improving Local Public Services in Thailand, jointly organized by the Institute for Local Government Initiatives, Chulalongkorn University and the World Bank Institute at Royal Phuket City Hotel, Phuket, Thailand, May 17-19, 2006.
  Download: Full paper
  Download: Slide presentation


กลับด้านบน


บทวิจารณ์หนังสือ
(Book reviews)

 • "วรรณกรรมปริทัศน์เรื่อง Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism โดย J.A. Rodden (2006)" วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2552): หน้า 209-224.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง The Politics of Public Money (D.A. Good 2007)." วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2552): หน้า 127-136.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "วรรณกรรมปริทัศน์เรื่อง Challenging the Perfomance Movement: Accountability, Complexity, and Democratic Values โดย Radin (2006).วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2551), หน้า 201-208.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • วรรณกรรมปริทัศน์เรื่อง Governing by Network: The New Shape of the Public Sector by Stephen Goldsmith and William D. Eggers” วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2549), หน้า 91-99.
  Download:
  รายงานฉบับเต็ม

 • "บทวิจารณ์หนังสือเรื่องการประเมินความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies (B. W. Honadle, J. M. Costa, and B. A. Cigler 2004); The Financial Analysis of Governments (R. Berne and R. Schramm 1986); America’s Ailing Cities: Fiscal Health and the Design of Urban Policy (H. F. Ladd and J. Yinger 1989)" วารสารพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์. ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2549), หน้า 131-154.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • วรรณกรรมปริทัศน์เรื่อง When Government Fails: The Orange County Bankruptcy by Mark Baldassare, The Global Public Management Revolution by Donald F. Kettl, and Government Failure: A Primer in Public Choice by Gordon Tullock, et.al.” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549, 83-102.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • "Tax Expenditures--Shedding Light on Government Spending through the Tax System: Lessons from Developed and Transition Economies"  by Hana P. Brixi, Christian M.A. Valenduc, and Zhicheng Li Swift (Editors) (เขียนร่วมกับ น.ส.ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ), รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มกราคม 2549, 238-273.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • Book of David Osborne and Peter Hutchinson, "The Price of Government: Getting the Results We Need in an Age of Permanent Fiscal Crisis", วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 2 ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม 2547, หน้า 86-95.
  Download: รายงานฉบับเต็ม

 • หนังสือของ ดร.จรัส สุวรรณมาลา, "ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จในภาครัฐ: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองในยุคใหม่", วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที 1 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2546, หน้า 71-84.
  Download: รายงานฉบับเต็ม
   

กลับด้านบน
 รายงานการศึกษาวิจัยและเอกสารประกอบการอภิปราย (
Working papers, Research reports, and Discussion proceedings)

 • การวิเคราะห์ร่างกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า. (เมษายน 2554)

 • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของเทศบาล. รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า. (เมษายน 2554)

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณของ อบต. รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า. (พฤษภาคม 2553)

 • การศึกษากฎหมายการเงินการคลังของต่างประเทศ: รายงานการวิจัย. เสนอต่อสำนักส่งเสริมกิจการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า. (ตุลาคม 2552) (เขียนร่วมกับ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา และภาวิณี ช่วยประคอง)
 • ประมวลเนื้อหาการเสวนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ตุลาคม 2551) (เขียนร่วมกับ ชนิดา จิตตรุทธะ, ปกรณ์ ศิริประกอบ, ปิยากร หวังมหาพร, และภาวิณี ช่วยประคอง)
  Download: รายงานฉบับเต็ม
 • การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล (ศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2550) เสนอต่อต่อภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สิงหาคม 2551.
  Download:
  รายงานฉบับเต็ม
 • ต้นทุนการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอต่อภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มีนาคม 2548.
  Download: รายงานฉบับเต็ม, ภาคผนวก 1, ภาคผนวก 2, ภาคผนวก 3
   


ผลงานอื่น
(Other publications)

 • ระบบบริหารงานคลังสาธารณะที่มีความโปร่งใสและมีความยั่งยืน: บทวิเคราะห์บางประการพร้อมข้อเสนอแนะ. [อ่าน]

 • ท้องถิ่นไทยเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด? มติชนรายวัน. ฉบับวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551. หน้า 6.

 • "การจัดสรรรายได้ให้ อปท. ร้อยละ 35" มติชนรายวัน, ฉบับวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549, หน้า 6-7. [อ่าน]

 • "สังคมไทยกำลังถูกวางหมาก, มติชนรายวัน, ฉบับวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549, หน้า 7. [อ่าน]

 • นามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2547 (ร่วมกับ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา และคณะ), กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 (พิมพ์ครั้งที่ 3).
  Download: ปกหนังสือ

 • "วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สร้างบทเรียนจากประสบการณ์จริงของท้องถิ่นไทย", นิตยสารประชาคมท้องถิ่น, ฉบับเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2547.
  Download: ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, ตอนที่ 4

 

กลับด้านบน
 

 
     

 

         

 


weerasak krueathep
e-mail:
weerasak.k@chula.ac.th
tel: (+66) 02-218-7259
 

Faculty of Political Science
Chulalongkorn University
Patumwan, Henry-Dunant Road,
Bangkok, THAILAND 10330.


constructed:  Nov 5, 2004
latest updated: May 1, 2011.