หน่วยงาน

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มงานบริการการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชา/หลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และหลักสูตร ภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ

เบอร์โทร : 02-218-7254 , 02-218-7312 , 02-218-7180
อีเมล : academic_polsci@chula.ac.th
เว็ปไซต์ : https://academicpolscicu.wordpress.com
เฟชบุ๊ค : www.facebook.com/AcademicPolSciCu

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของ คณาจารย์ และนิสิต การบริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมตลอดจนงานติดต่อกับต่างประเทศ

เบอร์โทร : 02-218-7263 , 02-218-7264
อีเมล : research_polsci@chula.ac.th

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมนิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ รวมตลอดจนงานนิสิตเก่าสัมพันธ์

เบอร์โทร : 02-218-7248
อีเมล : sap_polsci@chula.ac.th

กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิชาการ อยู่ภายใต้การดูแลของ รองคณบดีกำกับดูแลด้านบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ

เบอร์โทร : 02-218-7313 , 02-218-7255
อีเมล : oia_polsci@chula.ac.th
เว็ปไซต์ : http://www.iaa.polsci.chula.ac.th/

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องงานธุรการทั่วไป สารบรรณ งานอาคารสถานที่ ห้องเรียน ยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย

เบอร์โทร : 02-218-7256
อีเมล : gen_polsci@chula.ac.th
เว็ปไซต์ : http://www.general.polsci.chula.ac.th

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องแผนงานโครงการ และงบประมาณ และงานประกันคุณภาพ

เบอร์โทร : 02-218-7249 ,02-218-7245 ,02-218-7271
อีเมล : plan_polsci@chula.ac.th

กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลเงิน งานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การบริหารเงินและการลงทุน งานด้านการบัญชีและตรวจสอบ งานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์

เบอร์โทร : 02-218-7242-3, 02-218-724
อีเมล : การเงิน/บัญชี fin_polsci@chula.ac.th , พัสดุ proc_polsci@chula.ac.th

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และงานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร : 02-218-7257
อีเมล : hrpolscichula@gmail.com , hr_polsci@chula.ac.th

ภาควิชา / หลักสูตร

ภาควิชาการปกครอง

เบอร์โทร : 02-218-7204
อีเมล : gov_polsci@chula.ac.th

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

pa_polsci@chula.ac.th , ป.โท รปม. mpa_polsci@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-7215
อีเมล : pa_polsci@chula.ac.th , mpa_polsci@chula.ac.th

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เบอร์โทร : 02-218-7266
อีเมล : ir_polsci@chula.ac.th

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เบอร์โทร : 02-218-7299
อีเมล : soc_polsci@chula.ac.th

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ (ห้องสมุดรูฟุส ดี. สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์)

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีบทบาทในการอำนวยให้การเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ พัฒนารุดหน้ามาโดยตลอด และเป็นแหล่งจัดเก็บ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ด้านนี้ ที่สำคัญมีนิสิตและอาจารย์ต่างคณะและนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ห้องสมุดแห่งนี้ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2491 อยู่ที่อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ในระยะเริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ 2494 ศาสตราจารย์ รูฟุส แดเนียล สมิธ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับทุนฟุลไบรท์ ให้มาสอนวิชาการปกครองเปรียบเทียบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ช่วยเหลือกิจการห้องสมุด โดยติดต่อขอรับบริจาคหนังสือและวารสารทางด้านสังคมศาสตร์จากองค์การมูลนิธิและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นการวางรากฐานกิจการห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์ ทำให้เป็น ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญทางด้านสังคมศาสตร์ ต่อมาห้องสมุดได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเกษมอุทยานิน และในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้นล่าง และวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ห้องสมุดบางส่วนได้ย้ายไปที่ชั้น 3 และ 4 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดรูฟุส ดี. สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์” ตามชื่อผู้มีอุปการคุณแก่ห้องสมุด

เบอร์โทร : 02-218-7185 (FL3) , 02-218-7189 (FL4)
อีเมล : lib_polsci@chula.ac.th
เว็ปไซต์ : http://www.library.polsci.chula.ac.th
เฟชบุ๊ค : http://www.facebook.com/polscilib

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านบริหาร ด้านวิชาการและวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาสนับสนุนและประยุกต์ใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่คณะฯ ได้วางไว้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้แบ่งภารกิจออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) ด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร

(3) ด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

(4) ด้านการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศณูปกรณ์

(5) ด้านการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งอยู่ชั้น 7 อาคารเกษม อุทยานิน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Smart Classroom ห้องประชุมทางไกล มีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทันสมัย เครื่องปริ้นเตอร์ Double A Fastprint ให้บริการนิสิตและบุคลากร

เบอร์โทร : 02-218-7274 , 02-218-7191
อีเมล : it_polsci@chula.ac.th
เว็ปไซต์ : http://www.it.polsci.chula.ac.th/