ประกาศ รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 แบ่งตามตอนเรียน รายวิชา EAP I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 แบ่งตามตอนเรียน รายวิชา EAP I  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 Download กลุ่มงานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 02-218-7312  

KTB Scholarship 2017 เปิดรับสมัคร เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 7 เม.ย. 60 ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ktb.co.th  

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที

เนื่องด้วยชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2560  เว็บไซต์ : 3mt.eng.chula.ac.th อีเมลล์ : threeminutesthesis.cu@gmail.com ทั้งนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ที่สนใจ สามารถขอรับรายละเอียดและระเบียบการได้ ดังนี้ 1. นิสิตระดับปริญญาเอก ขอรับได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ตึก 3 ชั้น 2 (คุณชินภัศมิ์/คุณศุภลักษณ์) 2. นิสิตระดับปริญญาโท ขอรับได้ที่ ภาควิชา/หลักสูตรฯ ที่นิสิตสังกัด  

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุุษยวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php ทั้งนี้ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ประจำปี 2560 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมติคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักฐานในการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนสมัคร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2218 7255 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีปกติ คลิกที่นี่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีพิเศษ คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2561) ด้วยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสัญญาความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2561) ผู้ประสานงาน นายวรัตถ์ ทองบุญสิงห์ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ โทร 02-218-3335

ประชาสัมพันธ์ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ” หรือทุน UIS เพื่อเตรียมสร้างกำลังคนให้กับส่วนราชการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ”หรือทุน UIS เพื่อเตรียมสร้างกำลังคนให้กับส่วนราชการ ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพสูง ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเข้ารับราชการด้วยความภาคภูมิใจ ฝ่ายวิชาการ จึงขอแจ้งรายละเอียดทุนดังกล่าว ซึ่งนิสิตสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครทุนได้ที่ http://www.ocsc.go.th และ http://www.ocsc.go.th/scholarship ติดต่อขอรายละเอียด โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6802-6804, 6817-6819

เสวนา พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ ชาวนาการเมือง: อำนาจในเศรษฐกิจชนบทสมัยใหม่ของไทย โดย ศาสตราจารย์ แอนดรู วอล์คเกอร์  แปลโดย จักรกริช สังขมณี ร่วมเสวนาโดย อานันท์ กาญจนพันธุ์  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เกษียร เตชะพีระ  (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ธร ปีติดล  (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย จักรกริช สังขมณี  (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ /ผู้แปล) วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …………. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “สู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นธรรม” People Go ก้าวไปด้วยกัน 10-11 ธันวาคม 2559 …………. ร่วมจัดโดย […]

ตารางสอน ตารางสอบ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ตารางสอน ตารางสอบ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 กลุ่มงานบริการการศึกษา Tel.02 218 7254 Download : https://drive.google.com/file/d/0B7uPjVvVRag7U0tqUzM0MVV2cEE/view?usp=sharing

รายชื่อ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 แบ่งตอนเรียนวิชา 5500112 EXP ENG II

รายชื่อ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 5500224  EAP II กลุ่มงานบริการการศึกษา Tel.02 218 7254 Download : https://drive.google.com/file/d/0B7uPjVvVRag7dzZpV190RndxazA/view?usp=sharing  

รายชื่อ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 5500224 EAP II

รายชื่อ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 5500224  EAP II กลุ่มงานบริการการศึกษา Tel.02 218 7254 Download : https://drive.google.com/file/d/0B7uPjVvVRag7RzdIZXprNU1TS0E/view?usp=sharing

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 จำนวน 45 คน

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ประจําปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน)  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต โทร. ๐๒-๒๑๘-๗๒๔๘, ๐๘๕-๙๑๑-๗๑๑๔ Line ID : sap.cu  

ขยายวันรับสมัคร ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15

ขยายวันรับสมัคร  ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15 FIFTY SHADES of VIOLENCE   การเมืองและความรุนแรง ไปจนถึง วันที่ 22 ม.ค. 59   (จากเดิมวันที่ 11) พลาดไม่ได้แล้ว น้องๆคนไหนที่สนใจ รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะ โอกาสรออยู่ที่จะได้เข้าไปสัมผัสว่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอย่างไร ส่งใบสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง (1) ส่งไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ) โดยจ่าหน้าซองถึง – โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน อังรีดูนังต์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 (2) ส่งทางอีเมลล์ (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 2559) – singhnoy15.polscichula@gmail.com > สามารถดาวน์โหลด […]

CU POLSCI Open House 2015: Thainess, Art & Politics

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน CU POLSCI OPEN HOUSE 2015: Thainess, Art & Politics (ความเป็นไทย ศิลปะ และการเมือง)