บริการออนไลน์

ดาวน์โหลด


การชำระเงิน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ MAIDS)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ GRID)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ PGS)

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ (ห้องสมุด)


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ


เอกสารสำหรับสมัครงาน

แบบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร อัตราเลขที่ 0080

แบบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร อัตราเลขที่ 1817

แบบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร อัตราเลขที่ 1818

ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

ใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ A5

แบบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร อัตราเลขที่ 1828

แบบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร อัตราเลขที่ 5654 และ อัตราเลขที่ 5854