บริการวิชาการและสังคม

วารสารสังคมศาสตร์


วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Journal of Social Science: CUJSS.) เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดประเภทบทความที่จะพิจารณาตีพิมพ์เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) บทความวิจัย (Research article) (2) บทความปริทัศน์ (Review article) (3) บทความวิชาการ (Academic article) และ (4) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์กับวารสารฯต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม) โดยทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน ตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด

การประเมินบทความ

บทความวิจัยจะได้รับการประเมินแบบ double-blinded peer-reviewed process จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คนผ่านระบบ ThaiJo2.0

Each research article is double-blinded peer-reviewed by at least three expert reviewers and submission is online via ThaiJo2.0