นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ที่จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน รวมไปถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลทางสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ จึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้รอดพ้นจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามมาหากขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้สรุปข้อมูลที่นิสิตและบุคลากรควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล💡

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 👥

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) 📜

ที่จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบ ✨ 1 มิถุนายน 2565 ✨