บริการวิชาการและสังคม

ความสนใจทางวิชาการ


กระบวนการประชาธิปไตย การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง และ การเมืองท้องถิ่น

สังคมวิทยาการเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม และภาคประชาสังคม

สิ่งแวดล้อมและการเมืองเรื่องสภาวะภูมิอากาศ

การรื้อถอนอาณานิคม

ศาสตร์การสอนทางมานุษยวิทยา

ความทรงจำและสงครามกลางเมือง

ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติร่วมสมัย

การเมืองระหว่างประเทศ