เกี่ยวกับคณะ

คณะผู้บริหาร


คณบดี

รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ


รองคณบดี

รศ. ตระกูล มีชัย

รศ.ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล

รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

ผศ.ดร.ภาณุภัทร จิตเที่ยง


ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ผศ.ดร.พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์

อ.ดร.วิมลมาศ ศรีจำเริญ

อ.ดร.พิมพ์สิริ อรุณศรี


หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาการปกครอง

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผศ.ดร.ฐิติยา เพชรมุนี

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล