เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร


ผู้อำนวยการฝ่าย

นางวีรมลล์ ละมูนกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวนันทิยา มณีวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


สำนักคณบดี

นางสาวชลธิชา นราบัว

เลขานุการคณบดี


กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

นางจารุวรรณ เลาหตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

นางสาวชนันธร โพธิกุล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7

นางสาวกานดา สายโน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7

นางสาวเบญจพร โต๊ะกลม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7

นางสาวธัญลักษณ์ ศรดอก

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวรรค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7

นายณัฐวัชร์ ไกรโสภา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7


กลุ่มงานบริหารแผน และงบประมาณ

นางสาวมุกทราย บวรนิธิกุล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ

นางสาวจิราพร เพิ่มพล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7


กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาววุฒิณี กมลภัทรากูร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวเนตรชนก มงคลบุตร์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางสาวประวีณ์นุช เปลี่ยนโมฬี

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

นางกนกพร สุรารักษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวเยาวณี นาคศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นายเกียรติยศ กิระวงศ์เกษม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางสาวเสาร์ลักษณ์ วุฒิจังหรีด

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางสาววรรณวิสา วิริยสกุล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

นายจิรพงษ์ สมสะอาด

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8

นายสมชาย ฉายา

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นายนิวัฒน์ ทาเหล็ก

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นายจารึก ภิภักกิจ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นายสุวรรณ นารี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นางวรรณเพ็ญ มะติยาภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นางวิไลวรรณ ทาเหล็ก

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นายอำนาจ ภิภักกิจ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นางสุกันยา คำภารักษ์

พนักงานสถานที่ บ2


กลุ่มงานบริการการศึกษา

นางสาวคัทรียา เกาจารี

หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษาและนายทะเบียน

นางสาวปนิตา แดงเพชร

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

นางศุภลักษณ์ เบญจธัญเลิศ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

นางสาวลัคนา เจตยะคามิน

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7


กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวศิวาพร หาญพิสิฐพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวชนกนพร คำมอนมาย

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต

นางสาวอุบลรัตน์ วรรณขาว

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต

นางจันทร์จิรา ทองเจริญ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7

นายกิตติธัช ทองจีน

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7


กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

นายชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์

หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

นางสาวสุนิสา ยาไทย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางสาวธนิดา แสงโสภณ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

นางสาวฉัตรแก้ว กรุยแดง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7


ภาควิชาปกครอง

นายกนก กันธวัง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7


ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นิล์รุธตรา ช่วยหนู

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7


ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวณัฐกานต์ คงถิ่น

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางสาวชลธิชา นราบัว

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางสาวจิราพร หินโม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นางสาวกัญญกร ส่องสว่าง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางสาวจามีกร เเคนนารี่

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7


ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ (ห้องสมุด)

นางสาวอนงค์ กาญจนประภากุล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นางรัตนาวดี จั่นแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางอรปภา โพธิ์มณี

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P8

นางวิมล อิ้งรัตน์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9


ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายสุรชัย โนคำ

หัวหน้าสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายปุณพจน์ พัฒนาตรีวิทย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7

นางเกษร พันธ์โณภาศ

พนักงานสถานที่ บ2


สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

นางสาววรรณวิภา ขันเงิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

นายชัยวัฒน์ กาญจนนวโชติ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

นางสุนทรี จิตต์หมื่นไวย

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9


สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ

นางสาวศิวาพร หาญพิสิฐพงษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม


ศูนย์ยุโรปศึกษา

นางสาวพิมพร นูมหันต์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


ศูนย์เนลสัน แมนเดลา เพื่อการแก้ไขความขัดแย้งการป้องกันความรุนแรงและความมั่นคงของมนุษย์

นายธนาวิทย์ หวังภุชเคนทร์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางมณีรัตน์ ดวงมาลา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิชญ์ วัชรคิรินทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

นายธารธนัช ทรัพย์พืชกมล

พนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

นางสาวลภัสรดา ธนบวรนนท์

พนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ