บริการวิชาการและสังคม

ห้องสมุด


รูฟุส ดี สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์

(ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์)

“แหล่งบริการสารสนเทศทางรัฐศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ”

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์เป็นห้องสมุดเฉพาะทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีบทบาทในการอำนวยให้การเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ พัฒนารุดหน้ามาโดยตลอด และเป็นแหล่งจัดเก็บและบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ด้านนี้ที่สำคัญมีนิสิตและอาจารย์ต่างคณะและนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ห้องสมุดแห่งนี้ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ.2491 อยู่ที่อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ในระยะเริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ.2494 ศาสตราจารย์ รูฟุส แดเนียล สมิธ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับทุนฟุลไบรท์ ให้มาสอนวิ

ชาการปกครองเปรียบเทียบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือกิจการห้องสมุดโดยติดต่อขอรับบริจาคหนังสือและวารสารทางด้านสังคมศาสตร์จากองค์การมูลนิธิและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นการวางรากฐานกิจการห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ทำให้เป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญทางด้านสังคมศาสตร์ ต่อมาห้องสมุดได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเกษมอุทยานิน และในปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้นล่าง และวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ห้องสมุดบางส่วนได้ย้ายไปที่ชั้น 3 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดรูฟุส ดี. สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์” ตามชื่อผู้มีอุปการคุณแก่ห้องสมุด

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

  1. เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อสนเทศที่จัดเก็บในรูปแบบต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย
  2. เป็นแหล่งเก็บและรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนวัสดุการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ เทปโทรทัศน์ วัสดุย่อส่วน และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สาขารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
  3. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ได้ศึกษาหาความรู้ในวิชาเฉพาะการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอยู่เสมอ
  4. เป็นแหล่งบริการ และค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แก่ ประชาคมภายนอกจุฬา ทั้งในและนอกเวลาราชการ
  5. บริหารจัดการสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา

เวลาเปิดบริการ

เปิดเทอม: จันทร์-ศุกร์ 08.00 น. – 20.00 น. / เสาร์ 09.00 น. – 17.00 น.

ภาคฤดูร้อน: จันทร์-ศุกร์ 08.00 น. – 17.00 น. / เสาร์ 09.00 น. – 17.00 น.