เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ตราคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

“ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ของประเทศในระดับโลก และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่ความยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์และมีสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อเป็นผู้นำต่อการเป็นพลเมืองโลกที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ และนานาชาติ

3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

4. ขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์ เพื่อชี้นำสังคมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม