เกี่ยวกับคณะ

คณาจารย์


ภาควิชาการปกครอง


ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศ.สรวิศ ชัยนาม

อีเมล : soravis@hotmail.com

ผศ.ดร.กัลยา เจริญยิ่ง

อีเมล : chareonyingk@yahoo.com

ผศ.ดร.พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์

อีเมล : Pongphisoot.B@chula.ac.th ; Paul.Busbarat@gmail.com

ผศ.ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์

อีเมล : phuak238@gmail.com, khorapin.p@chula.ac.th

อ.ดร.สรสิช สว่างศิลป์

อีเมล : sorasich.s@chula.ac.th

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


คณาจารย์ชาวต่างชาติ

Assistant Professor Dr.Carl Middleton

อีเมล : carl.chulalongkorn@gmail.com, CARL.M@CHULA.AC.TH

Dr.Balazs Szanto

อีเมล : szanto.balazs@hotmail.com

คณาจารย์พิเศษ