ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังโครงการสัมมนาวิชาการ ” สภา สว. = สภา…?”

สว. มีไว้ทำไม สว.จะเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 107 อาคารสำราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download ไฟล์เอกสาร งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐฯ” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61

Download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐนวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วม” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61 โดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 02 218 7264 Download

โครงการสัมมนาวิชาการ “Disruptive World: Innovative Political Science?” (นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน?)

In commemoration of 70th Anniversary of the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, you are invited to join our distinguished, public talk: “Disruptive World: Innovative Political Science?” (นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน?) By Professor Dan Slater Department of Political Science, University of Michigan Friday 17 August 2018 at Kasem Suwanagul Hall, Floor 13, Kasem Utthayanin Building, Faculty of Political […]

INTERNATIONAL CONFERENCE : Graduate Studies in the Disruptive Society: Innovation in Human Rights, Development Studies, and Resource Politics”

[Event Invitation] INTERNATIONAL CONFERENCE Graduate Studies in the Disruptive Society: Innovation in Human Rights, Development Studies, and Resource Politics” Master of Arts and Doctor of Philosophy in International Development Studies (MAIDS-GRID), Chulalongkorn with Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (BIR) BMIR Program, Faculty of Political Science,Thammasat University and Master of Human Rights […]

รัฐศาสตร์เสวนา ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “ทฤษฏีการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการอภิปรายประเด็นจากหนังสือของ วีระ สมบูรณ์”

รัฐศาสตร์เสวนา ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “ทฤษฏีการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการอภิปรายประเด็นจากหนังสือของ วีระ สมบูรณ์” วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

รัฐศาสตร์เสวนา ภาควิชาการปกครอง ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า “การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย์เปรียบเทียบ” ;yo

รัฐศาสตร์เสวนา ภาควิชาการปกครอง ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า “การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย์เปรียบเทียบ” วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ อาคาคประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

รัฐศาสตร์เสวนา เรื่อง “REVISITING PUTNAM AND THE VARIETIES OF SOCIALCAPITAL”

รัฐศาสตร์เสวนา เรื่อง “REVISITING PUTNAM AND THE VARIETIES OF SOCIALCAPITAL” โดย DR. ILLAN NAN จาก  COLGATE UNIVERSITY ดำเนินรายการโดย รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม ชั้น 7 ตึก3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  กรุงเทพฯ เอกสารกำหนดการโครงการ  >>คลิก<< เอกสารแบบตอบรับ  >>คลิก<< กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯและหลักฐานการจ่ายเงินทาง โทรสาร 02-218-7263  หรือ E-mail : jameekorn.c@chula.ac.th (ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-218-7263  นางสาวจามีกร แคนนารี่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ 7,500 บาท ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสำหรับผู้ลงทะเบียนและโอนเงินก่อน  

รัฐศาสตร์เสวนา 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 การเสวนาทางวิชาการ “การเมืองกับประวัติศาสตร์ – ประวัติศาสตร์กับการเมือง”

รัฐศาสตร์เสวนา 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 การเสวนาทางวิชาการ “การเมืองกับประวัติศาสตร์ – ประวัติศาสตร์กับการเมือง” โดยภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30-16.30 ณ ห้อง 107 อาคาร1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CORDIALLY INVITE “KNOTS” PARTNER UNIVERSITIES TO THE STAKEHOLDER CONFERENCE ON “TRANSDISCIPLINARY APPROACHES TO MIGRATION,ENVIRONMENTAL CHANGE,AND SOCIAL INEQUALITY”

CORDIALLY INVITE “KNOTS” PARTNER UNIVERSITIES TO THE STAKEHOLDER CONFERENCE ON “TRANSDISCIPLINARY APPROACHES TO MIGRATION,ENVIRONMENTAL CHANGE,AND SOCIAL INEQUALITY” WENDESDAY 21 & THURSDAY 22 JUNE 2017 ALUMNI MEETION ROOM, 12TH FLOOR, BUILDING3 FACULTY OF POLITICAL SCIENCE, CHULALONGKORN UNIVERSITY MAIDS PROGRAM : 02-2187313 EMAIL : saittawuty@gmail.com  

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Thailand’s 2017 Constitution Update:Organic Laws and Roadmap Dynamics “

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Thailand’s 2017 Constitution Update:Organic Laws and Roadmap Dynamics ” วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 02-2187432 www.facebok.com/isisthailand Email: isisthailand@gmail.com

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Southeast Asis/ASEAN and The United States : From Obama to Trump and Beyond “

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Southeast Asis/ASEAN and The United States : From Obama to Trump and Beyond ” วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 02-2187432 www.facebok.com/isisthailand Email: isisthailand@gmail.com

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา” วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 09.00-16.00 น. ห้อง 209 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา” วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 09.00-16.00 น. ห้อง 209 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกรัตน์  เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง ที่ได้รับการตัดสินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 ระดับดี จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “The Rise of the Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics” (การเติบโตของคนเดือนตุลา: พลังและความขัดแย้งของนักศึกษานักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในการเมืองไทยร่วมสมัย) วิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ณ Department of Government, London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ได้ที่นี่ วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อ The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand  โดย […]

Public Lecture: Building Infrastructures, Monitoring Development

You are invited to join our CSDS Chula‘s Special Public Lecture on “Building Infrastructures, Monitoring Development” by Casper Bruun Jensen  (Department of Anthropology, Osaka University) Date: January 24, 2017 Time: 9.00-12.00 Venue: Alumni Meeting Room, Floor 12, Building 3, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University ____ Casper Bruun Jensen is an Associate Professor at the Department […]

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้ังที่ 4 “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้ังที่ 4 “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น” วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00—15.30 ณ ห้องประชุม มาลัยหุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานินท์

Special Lecture “Beyond Nature and Culture of Modern Thai Water Engineering: The Ontology of Infrastructure”

You are invited to public special lecture: Beyond Nature and Culture of Modern Thai Water Engineering: The Ontology of Infrastructure by Assistant Professor Dr.Jakkrit Sangkhamanee Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University   Friday, December 16, 2016 Time: 14.30-16.30  Alumni Meeting Room, 12th Floor, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University …. […]

เสวนา พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ ชาวนาการเมือง: อำนาจในเศรษฐกิจชนบทสมัยใหม่ของไทย โดย ศาสตราจารย์ แอนดรู วอล์คเกอร์  แปลโดย จักรกริช สังขมณี ร่วมเสวนาโดย อานันท์ กาญจนพันธุ์  (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เกษียร เตชะพีระ  (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ธร ปีติดล  (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย จักรกริช สังขมณี  (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ /ผู้แปล) วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …………. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “สู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นธรรม” People Go ก้าวไปด้วยกัน 10-11 ธันวาคม 2559 …………. ร่วมจัดโดย […]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น “

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น ” วันพุธที่ 19 ต.ค 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมาลัยหุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์60ปี) (ตึก3)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 46 (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 46 (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ““What’s AIIB All About? China, Asia and A Contested Global Order”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ““What’s AIIB All About? China, Asia and A Contested Global Order” วันจันทร์ที่ 31  ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย ศูนย์ศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ  (ISIS)  #isisthailand http://www.isisthailand.org/ https://www.facebook.com/ISISThailand/ E-mail : isisthailand@gmail.com Tel : 02-2187432

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนา เรื่อง “วิกฤติอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการแก้ไข”

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนา เรื่อง “วิกฤติอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการแก้ไข” วิทยากร: ดร. นัทธี จิตสว่าง, คุณมาลี ศรีรัตนธรรม, คุณจินตนา แก้วขาว และ พ.ต.ท. ณัฐพล บัวบุตร ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกานต์ ศรีสุวรรณ โทร. 081 695 6666 e-mail: karnt@karnt.com

เสวนาวิชาการ “อนุสรณ์” แห่งความเป็น (รัฐ) ศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “อนุสรณ์” แห่งความเป็น (รัฐ) ศาสตร์: พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของความรู้ทางรัฐศาสตร์ในสังคมไทย งานเสวนาในวารเกษียณอานุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถานำ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร  ภาควิชาการปกครอง ร่วมเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันที่ 23 กันยายน 2559   เวลา 15.30-18.00 น. 15.30-16.00  ลงทะเบียน 16.00-16.30  เรื่องเล่าจากลูกศิษย์ 16.30-17.15    ปาฐกถานำ โดย ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร ปาฐกถา โดย ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี 17.15-18.00   ร่วมเสวนา […]

เสวนาวิชาการ นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์

ภาควิชาการปกครอง และหลักสูตร MAP-G ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ววมงาน รัฐศาสตร์เสวนา ในหัวข้อ “นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์” นำเสนอมุมมองทางวิชาการโดยคณาจารย์จากภาคปกครอง อาทิ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย ร่วมด้วย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดำเนินรายการและ แลกเปลี่ยนมุมองโดย ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เวลา 16.15-18.30 น. ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เสวนาวิชาการ “พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”  เพื่อเป็นเกียรติแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ  โดย ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ  ในหัวข้อ “การเมืองผ่านเลนส์พิทยา บวรวัฒนา” และ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์  ในหัวข้อ “การตกผลึกทางความคิดของพิทยา” และ ร่วมการเสวนา “หลากมุมมองต่อพิทยา กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา วันพฤหัสที่ 18 ส.ค 59 เวลา 8.30-12.30 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น13 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึก3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02218-7263  หรือ E-mail:polscicu68@gmail.com […]

เสวนาวิชาการ The Army, Strong Leadership and Democratization: Myanmar and Thailand

ภาควิชาการปกครอง และหลักสูตรการเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนา The Army, Strong Leadership and Democratization: Myanmar and Thailand โดย ศาสตราจารย์ Robert H Taylor ผู้เขียนหนังสือรัฐในพม่า และชีวประวัติของเนวิน ให้เกียรติมาบรรยายเปรียบเทียบประเด็นระหว่างกองทัพพม่าและไทยในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคมนี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ร่วมเสวนาโดย  รศ.ดร.กุลดา เกษบุญชู มี้ด ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล และ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (เข้าฟังฟรีและมีแปลภาษาไทย) เจอกันนะครับ You are cordially invited to a special talk by Dr. Robert […]

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ADMISSION กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ADMISSION กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัฒฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัฒฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  

เสวนา: ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย: ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมงาน Rest in Peace, Chapter 2: Illness, suffering and Dying  มาแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย: ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย” วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยนิสิตปี 4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

[เสวนาวิชาการ] ประเทศไทยหลังยุคบรรหาร: เศรษฐกิจ การเมือง เครือข่ายอุปถัมภ์ในสุพรรณบุรี และอนาคตพรรคขนาดกลาง

หลักสูตร MAP-G และภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฟังเวทีเสวนาวิชาการ “ประเทศไทยหลังยุคบรรหาร: เศรษฐกิจ การเมือง เครือข่ายอุปถัมภ์ในสุพรรณบุรี และอนาคตพรรคขนาดกลาง” (Thailand in the Post-Banharn Era: Economy, Politics, Clientelism in Suphanburi and the Future of Medium-Sized Parties) วันที่ 10 พค. 2559  ห้อง 106 ชั้น 1 ตึก 2 (อาคารวรภักดิ์พิบูลย์) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ————————————————————————- กำหนดการ 16.30 น. ลงทะเบียน 17.00 น. กล่าวเปิดการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  จึงขอแจ้งตารางการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาการปกครอง ตึก 3 ชั้น 8 อาคารเกษมอุทยานิน   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รปม.รุ่น45 (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกฯครั้งนี้ โดนสอบวันจันทร์ ที่ 2 พ.ค 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 210 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ ตึก 1 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Page 1 of 2
1 2