ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 ชั้น 8 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการรับเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 516 ชั้น 5 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี (ตึก3) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. )  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 Download

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) program is open for application 2017

Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) program is open for application 2017 APPLY NOW! until 31 March 2017 SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE! Master of Arts in International Development Studies (MAIDS), Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand now opens application for any applicants from around the world who wish to pursue a master’s […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข) รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข)  รุ่นที่ 47 (เรียนวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์) เวลาประมาณ 17.30 – 20.30 น. รับสมัครรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2560 รองสอง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการหลักสูตร รป.ม. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตึก 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2218 7213, 0 2218 7214, 0 2218 7219 และ 0 2255 […]

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php ทั้งนี้ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ประจำปี 2560 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมติคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักฐานในการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนสมัคร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2218 7255 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีปกติ คลิกที่นี่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีพิเศษ คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก และ ข) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. และ ข.) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคในเวลาราชการ (แผน ก.) รายละเอียดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560 ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข.) รายละเอียดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารพร้อมสมัครได้ที่ : สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ตึก 3 ชั้น 9 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7318, 0-2218-7266    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่น 5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (รุ่น5.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่น 5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (รุ่น5.2) ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง 107 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 46 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่น 46 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง 202 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่น 5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่น 5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง 108 อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download  

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข) รุ่นที่ 46 เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559  (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ)  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  2559 เวลา 13.00 น.  ห้องประชุมภาควิชาการปกครอง ชั้น 8 อาคารเกษมอุทยานิน(ตึก 3)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคในเวลาราชการ  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น9 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคนอกเวลาราชการ  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 9 – 17  มิถุนายน 2559   ณ ห้องสำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น9 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้อง 202 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1 ชั้น 2 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ห้อง 107 อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) ชั้น 1  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย