ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

รองคณบดี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก   Ph.D. Anthropology  (Australian National University)
 • ปริญญาโท    M.A. Development Studies (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ปริญญาตรี    ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยม  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความสนใจด้านวิชาการ

 • มานุษยวิทยานิเวศและการพัฒนา
 • มานุษยวิทยาชายแดน
 • การเปลี่ยนผ่านของสังคมชนบท
 • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)

E-mail

jakkrit.mail@gmail.com

Web Page

www.polsci.chula.ac.th/jakkrit

 

ผลงานวิชาการ

Researches:

 • Conceptualising Southeast Asian Borders and Boundaries: The Contrivance and Multiplication of Issue, Concept, and Methodology, funded by Korean Foundation for Advanced Studies (KFAS)
 • Thailand’s Democracy Review 2014 with financial support from The Consortium for the Asian Democracy Index (CADI)
 • Improving Hydropower Decision-making Processes in the Mekong Basin Project initiated by CGIAR Challenge Program on Water and Food (CPWF) with financial support from Australian Aid.
 • Community Named Desire: Everyday Political Cultures and Social Networks In Local Development under the Research Umbrella “Re-examining the Political Landscape of Thailand” with financial support from Thai Universities for Healthy Public Policy (TUHPP)

Book Chapters:

 • “เขต-ขันธ์วิทยาของการศึกษาชายแดน: ว่าด้วยสิ่งนั้นของพรมแดน” ใน วิธีวิทยาในชายแดนศึกษา: กรณีศึกษาชายแดนไทย-ลาว-พม่า, จักรกริช สังขมณี และ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (บก.). เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2558. (กำลังจัดพิมพ์)
 • “ความไม่ (เคย) เป็นสมัยใหม่ของศาสตร์ – อศาสตร์: อวัตถุวิสัย อมนุษย์นิยม และเครือข่าย-ผู้กระทำของบรูโน ลาตูร์” ใน ศาสตร์–อศาสตร์ เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน, จันทนี เจริญศรี และ อนุสรณ์ อุณโณ (บก.). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คบไฟ. 2558. (กำลังจัดพิมพ์)
 • “From Pak Mun to Xayaburi: The Backwater and Spillover of Thailand’s Hydropower Politics” in Hydropower Development in the Mekong Region: Political, Socio-economic and Environmental Perspectives, edited by Nathanial Matthews and Kim Geheb. New York: Routledge. 2014. Pp.83-100.
 • “Representing Community: Water Project Proposal and Tactical Knowledge” in Governing the Mekong: Engaging in the Politics of Knowledge, edited by Kanokwan Manorom, Louis Lebel and Rajesh Daniel. Selangor: Strategic Information and Research Development Center. 2013.
 • “Decolonizing the River: Transnationalism and the Flows of Knowledge on Mekong Ecology” in Revisiting Transnationalism in East Asia: Emerging Issues, Evolving Concepts, edited by Lee Sang Kook, Shirlena Huang and Mike Hayes. Seoul: Jimoondang. 2012. Pp.173-186.
 • “From Wat Luang Port in Chiang Khong to the Night Smuggling in Luang Prabang: Negotiation of Transborder Trade Under the Changing Mekong Border Riverscape” in Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region, edited by Suchada Thaweesit et al. Ubon Ratchathani: Mekong Sub-region Social Research Centre. 2008. Pp. 393-417.

Journal Articles:

 • “Of Man, Machine, and Museum: An Amphibious Ontology of Thailand’s Water Engineering” Engaging Science, Technology, and Society  (under review)
 • “Polarization of Thai Democracy: The Asian Democracy Index in Thailand” Asian Democracy Review, Vol.3 (2014) Pp 65-87. Co-authored with Naruemon Thabchumpon, Carl Middleton and Weera Wongsatjachock .
 • “Democracy of the Desired: Everyday Politics and Political Aspiration of Contemporary Thai Countryside” Asian Democracy Review, Vol.2 (2014) Pp 5-37.
 • “Watermen: Social History on Knowledge and Modern Water Mangement in Thailand” Journal of Social Science No 42 Vol 2, pp 93-115 (2012) — In Thai.
 • “Trading at Crossroad and the De/Re-territorialization of Borders: An Anthropological Review” Journal of Social Science Vol 25 No 2, pp 17-61 (2012) — In Thai
 • “Rethinking Rural Political Cultures: Rural Politics Beyond Electioneering and Social Movement” Journal of Sociology and Anthropology Vol 30 No 2, pp 45-80 (2011) — In Thai
 • “When An Anthropologist Meets Hydrologists: A Reflection on Epistemology and Sociology of Knowledge on Mekong Waters” Journal of Liberal Arts, pp 430-462 (2009).
 • “Border Studies and Anthropology of Borders: The Making of Space, Territory and Trans-Boundary of Border Knowledge” Journal of Social Science Vol 20 Special Issue, pp 208-226 (2009) — In Thai

Translated Book / Edited Books / Translated Articles:

 • Translation of Walker, Andrew. 2012. Thailand’s Political Peasant: Power in the Modern Rural Economy. Wisconsin: The University of Wisconsin Press. (In Press)
 • Editor for “Thailand’s Sociology and Anthropology: Reflection, Challenges and Policy Implication” Bangkok: Siamese Association of Sociologists and Anthropologists. (2013)

Book Review Articles / Selected Conference Papers:

 • Of Man, Machine and Museum: An Amphibious Network of Thailand’s Water Engineering Technology. Paper to be presented in the IUAES Inter-Congress 2015: Re-imagining Anthropological and Sociological Boundaries. 15-17 July 2015, Thammasat University, Bangkok, Thailand.
 • “Book Review: Finding their voice: Northeaster Villagers and the Thai State” TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia, Vol. 3 Issue 2: Pp 328-330.
 • “Book Review: The Fate of Rural Hell. Asceticism and Desire in Buddhist Thailand” Kyoto Review of Southeast Asian Studies, Vol. 10 Special Issue: The Living and the Death. (2012)
 • Thai Boxing and Embodiment: The Construction of Masculinity Through Sportsmanship. Paper presented at The Asian Conference on Cultural Studies, Osaka, Japan (2012)
 • “Seeing through ‘Deep Water” Mekong Today, Vol. 5 Issue 3 (September 2009)
 • Hydraulics of Water Projects: The Flows of Powers and Waters in Northeastern Thailand. Research Paper. Chiang Mai: Mekong Program on Water, Environment and Resilience (M-POWER) (2009)
 • “Hydraulics of Water Projects: Ethnography of Community’s Water Development in Northeastern Thailand” (Summary)  Mekong Today, Vol. 5 Issue 1 (March 2009)
 • “Ethnohydrology and Mekong Knowledge in Transition: An Introductory Approach to Mekong Hydraulic Cognition” paper presented in International Conference Critical Transitions in the Mekong Region, Chiang Mai, Thailand (January 2007)
 • “Struggles over Technical and Political Traits in River Development” Mekong Today, Vol. 3  Issue 3. (2007)
 • “Rethinking Mekong Ritual Knowledge” Mekong Today, Vol. 3 Issue 1. (2007)
 • The Golden Boat Update: Series of short articles on the local changes from Mekong transborder trade and development published in The Australian National University-hosted New Mandala
 • Civil Environmental Movements: An Alternative Approach in Assessing Natural Resource Mismanagement in Thailand. Paper presented in Asian Young Leader Initiatives Forum 11–15 July 2005, Kuala Lumpur, Malaysia

Professional Affiliation: