ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) รุ่นที่ 15 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) รุ่นที่ 15

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ วัน เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 507 ชั้น 5

อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

Download (PDF, 291KB)