Download ไฟล์เอกสาร งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐฯ” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61

Download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐนวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วม”

วันอังคารที่ 20 พ.ย 61

โดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 02 218 7264

Download