ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนิสิต


การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"

งานนี้เป็นเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยมุ่งหวังเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ ภายใต้ประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน" Transforming of Thai Public Sector to Digital Government for Sustainability

สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psl.polsci-law.buu.ac.th/pal2024/